Jsme oporou těm, kteří pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase

Jsme oporou těm, kteří pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase

Novinky z NIDV a ZNV

NIDV

Vznik Národního pedagogického institutu České republiky

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vznikl Národní pedagogický institut České republiky (zařízení...

Bulletin listopad 2019

Bulletin listopad 2019, ročník VIII, číslo 4 Ke stažení zde

Tisková zpráva MŠMT

Tisková zpráva MŠMT z Celostátního semináře vychovatelů a vychovatelek ŠD a ŠK. Celou zprávu najdete zde.

ZNV

Šance pro nové učitele

V rámci soutěže Brána k druhým jsme mezi těmi,  kteří se angažují ve prospěch ostatních, objevili i tým Výluka z.s., který se už řadu let...

Vnímání kyberkriminality mezi dětmi

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež Cílem výzkumu, realizovaným projektem Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů České republiky, je analyzovat...

České děti jako čtenáři 2017

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu...

 Mgr. Helena Plitzová
Mgr. Helena Plitzová
Průvodní slovo ředitelky

Formování osobnosti mladých lidí neprobíhá jen v lavicích

Jako rodiče i pedagogové si často klademe otázku, jaká je dnešní generace dětí a mladých lidí – generace žijící v relativním blahobytu, s široce otevřenými materiálními i finančními možnostmi pro realizaci vzdělání, rozvinutí nadání a osobních zájmů, cestování i pracovního uplatnění. Ale také generace strádající často nedostatkem času rodičů, přehlcená informacemi, kdy je často obtížné se orientovat, co je, či není pravda, co je podstatné, a co nikoliv. Apelujeme proto na důležitost znalosti naší historie pro pochopení současnosti. V době převládající virtuální komunikace podporujeme pozitivní vztah, ohleduplnost a úctu mladých lidí k druhým lidem, především ke stáří. A stále více si uvědomujeme, jakou roli kromě samotné rodiny, sehrává v budování těchto hodnot a pozitivních životních postojů škola a především zájmové vzdělávání, školní družiny a kluby.

Národní institut pro další vzdělávání se snaží již řadu let poskytovat profesní podporu vychovatelkám školních družin a školních klubů, ale i ostatním pracovníkům v zájmovém vzdělávání, ať už formou nabídky kvalitního vzdělávání, konzultacemi a dalšími efektivními způsoby podpory, např. metodickým vedením, tutoringem, sdílením zkušeností, vzájemným učením atd.

V současné době spolu s MŠMT a našimi partnery intenzivně pracujeme na implementaci koncepce DVPP pro zájmové vzdělávání, a to např. i prostřednictvím připravovaného projektu NIDV podpořeného z prostředků Evropské unie, ale také formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablonami OP VVV.

Ing. Mgr. Andrea Šimáková, vedoucí oddělení neformálního a zájmového vzdělávání, odbor mládeže MŠMT
Ing. Mgr. Andrea Šimáková, vedoucí oddělení neformálního a zájmového vzdělávání, odbor mládeže MŠMT
Průvodní slovo

NIDV je významným partnerem MŠMT v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání

Je mi velkou ctí, že se mohu připojit ke krásným a pravdivým slovům ředitelky NIDV, paní Heleny Plitzové. V dnešní hektické době je právě čas strávený v bezpečném a podněcujícím prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání nebo v nestátních neziskových organizacích pracujícím s dětmi a mládeží tím cenným, co dětem a mládeži můžeme poskytnout. Volný čas naplněný smysluplnými a obohacujícími činnostmi, které děti a mladé lidi baví, pomáhají jim rozvíjet jejich vědomosti, zájmy, nadaní, pomáhají budovat důležité sociální vazby včetně navazování často celoživotních přátelství – to je hlavním cílem zájmového a neformálního vzdělávání.

Zájmové vzdělávání přestože neposkytuje stupeň vzdělání, má zcela nezastupitelnou roli. Zabývá se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, napomáhá duševní hygieně, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační) a sociální, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy. I děti ve škole méně úspěšné zažívají v zájmovém vzdělávání pocit úspěchu a ocenění.

Významným partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je právě Národní institut pro další vzdělávání, který svým vysoce profesionálním přístupem odborně rozvíjí a posiluje kompetence pracovníků v zájmovém vzdělávání, zprostředkovává každoroční výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe vychovatelkám a vychovatelům školních družin a školních klubů, a je garantem zvyšování potenciálu pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání. Zástupce NIDV je členem poradního orgánu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro sport a mládež – Rady pro zájmové vzdělávání.

Společnou snahou MŠMT a NIDV je napomáhat zvyšování kvality zájmového a neformálního vzdělávání, rozšiřování nabídky zájmových činností a zapojení co největšího počtu dětí a mladých lidí.

Závěrem mi dovolte citát J. A. Komenského: „Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Naši partneři